Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indeliberation
indeliberation
['indi,libə'rei∫n]
Cách viết khác:
indeliberateness
[,indi'libəritnis]
danh từ
tính không cố ý, tính vô tình


/'indi,libə'reiʃn/ (indeliberateness) /,indi'libəritnis/

danh từ
tính không cố ý, tính vô tình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.