Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interspace
interspace
[,intə'speis]
danh từ
khoảng trống ở giữa; khoảng thời gian ở giữa


/'intə'speis/

danh từ
khoảng trống ở giữa; khoảng thời gian ở giữa

ngoại động từ
lấp khoảng trống ở giữa
để một khoảng trống ở giữa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.