Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jack-staff
jack-staff
['dʒækstɑ:f]
danh từ (hàng hải)
cột buồm treo cờ
cán cờ trên cột buồm


/'dʤækstɑ:f/

danh từ (hàng hải)
cột buồm treo cờ
cán cờ trên cột buồm

Related search result for "jack-staff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.