Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lưu vong


[lưu vong]
to live in exilein exile
chính phủ lưu vong The Government in exile


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.