Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
letter-balance
letter-balance
['letə,bæləns]
danh từ
cân thư (ở bưu điện)


/'letə,bæləns/

danh từ
cân thư (ở bưu điện)

Related search result for "letter-balance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.