Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
line

line
[lain]
danh từ
dây, dây thép
to hang the clothes on the line
phơi quần áo ra dây thép
vạch đường, đường kẻ
to draw a line
kẻ một đường
a curved line
đường cong
đường, tuyến
line of sight
đường ngắm (súng)
line of communication
đường giao thông
a telephone line
đường dây điện thoại
hàng, dòng (chữ); câu (thơ)
to begin a new line
xuống dòng
just a line to let someone know that
mấy chữ để báo cho ai biết là
there are some beautiful lines in his poem
trong bài thơ của anh ta có một vài câu hay
hàng, bậc, lối, dãy
to be on a line with
ở cùng hàng với, ngang hàng với
to stand in a line
đứng sắp hàng
(số nhiều) đường, nét, khuôn; vết nhăn
the lines of a ship
hình nét của một con tàu
(quân sự) tuyến, phòng tuyến
the front line
chiến tuyến, tuyến đầu
a defence line
tuyến phòng thủ
line of battle
hàng ngũ, đội ngũ; thế trận
to go up the line
đi ra mặt trận
ranh giới, giới hạn
to draw the line somewhere
vạch ra một giới hạn nào đó
dòng, dòng dõi, dòng giống
to come of a good line
con dòng cháu giống
a line of scholars
một dòng học giả
phương châm, phương pháp, quy tắc, cách, thói, lối...
line of conduct
cách ăn ở, cách cư xử
ngành, phạm vi; chuyên môn, sở trường
to be in the banking line
ở trong ngành ngân hàng
history is his particular line
lịch sử là một môn sở trường của ông ta
(thương nghiệp) mặt hàng, vật phẩm
ground-nuts are one of our export lines
lạc là một trong những mặt hàng xuất khẩu của ta
(số nhiều) hoàn cảnh, tình thế; đường lối, cách tiến hành
on the party's lines
theo đường lối của đảng
I can't go on with the work on such lines
tôi không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh thế này
(the line) đường xích đạo
to cross the Line
vượt qua đường xích đạo
lai (đơn vị dài bằng một phần mười hai của insơ)
(quân sự) (the line) quân đội chính quy
(số nhiều) giấy giá thú ((cũng) marriage lines)
(số nhiều) (sân khấu) lời của một vai
on the line
mập mờ ở giữa
to fall/come into line with sb/sth
làm theo ai/cái gì
to be in the firing line of sb
chịu sự điều khiển của ai
to draw the line at sth/doing sth
từ chối, không chịu
to drop somebody a line
viết một bức thư ngắn cho ai; để vài dòng lại cho ai
the end of the line
mức độ quá sức chịu đựng
to have one's line crossed
không thể nói chuyện bằng điện thoại vì có sự trục trặc về kỹ thuật
to have a line on sth
có thông tin về điều gì
to hold the line
(điện thoại) cầm máy đợi
in the line of duty
trong khi thi hành nhiệm vụ
the line of least resistance
phương thức đơn giản nhất, cách làm dễ nhất
to shoot a line
nói phét, khoác lác
to sign on the dotted line
ký vào dòng chấm chấm, ký vào văn bản
somewhere along the line
ở một giai đoạn nào đó
to lay it on the line
nói thẳng nói thật
to step out of line
vi phạm nội quy, vi phạm kỷ luật
to take a firm/hard line
kiên quyết, kiên định
to give someone line enough
tạm dong dây cho ai, tạm buông lỏng ai (để sau theo dõi lại hoặc bắt)
to read between the lines
(xem) read
to toe the line
(xem) toe
hook, line and sinker
(xem) sinker
ngoại động từ
vạch, kẻ thành dòng
to line a sheet of paper
kẻ một tờ giấy
to line out a stone (a piece of wood)
vạch một đường trên phiến đá (trên tấm gỗ) (để cưa)
to line through
gạch đi, xoá đi
làm nhăn, làm cho có ngấn, làm cho có vạch
face lined with care
mặt có vết nhăn vì lo lắng
sắp thành hàng dàn hàng
to line up troops
sắp quân lính thành hàng ngũ
to line out men
dàn quân ra
nội động từ
sắp hàng, đứng thành hàng ngũ
to line up
đứng thành hàng ngũ
to line out
dàn hàng
ngoại động từ
lót
to line a garment
lót một cái áo
(nghĩa bóng) làm đầy, nhồi, nhét
to line one's stomach
nhồi nhét đầy ruột, ăn no đẫy
to line one's purse
nhét đầy ví
to line one's own pocket
hốt được nhiều tiền bằng cách bất chínhđường; tuyến; dòng; băng truyền l. at infinity đường thẳng ở vô tận
l. of action đường tác dụng
l. of apsides (thiên văn) đường cận viễn
l. of behaviour (điều khiển học) tuyến dáng điệu
l. of centers đường tâm
l. of curvature (hình học) đường độ cong
l. of equidistance đường cách đều
l. of force (vật lí) đường sức
l. of intersection giao tuyến
l. of motion quỹ đạo
l. of parallelism đường song song
l. of principal stress đường ứng suất chính
l. of projection đường thẳng chiếu
l. of quickest descent đường đoản thời
l. of reference tuyến quy chiếu
l. of regression (thống kê) đường hồi quy
l. of rupture đường gẫy (của vật liệu)
l. of singularity đường các điểm kỳ dị
l. of striction đường thắt
l. of support tuyến đỡ
l. of zero moment đường có mômen không
acceptance l. đường thu nhận
acoustic delay l. đường trễ âm
antiparalle l.s đường đối song
asymptotic l. đường tiệm cận
base l. of diagram tuyến cơ sở của một biểu đồ
belief l. mức tin cậy
boundary l. đường biên
branch l. đường rẽ nhánh
broken l. đường gấp khúc
calendar l. (thiên văn) đường đổi ngày
central l. đường trung tâm
characteristic l. đường đặc trưng
closed l. đường đóng
coaxial l. đường đồng trục
complex l. đường phức
concurrent l.s những đường thẳng đồng quy
conjugate l.s đường liên hợp
consolidation l. tuyến củng cố
contact l. đường tiếp xúc
contuor l. chu tuyến
dash l. đường gạch (- - -)
date l. (thiên văn) đường đổi ngày
delay l. (máy tính) đường trễ
diametric(al) l. đường kính
discriminatory l. biệt tuyến, tuyến phân biệt
divergent straight l. đường thẳng phân kỳ
dot-dash l. đường chấm gạch ( • -, • -, • -)
dotted l. đường chấm chấm (........)
double l. (hình học) đường kép
double heart l. đường hình tim kép
energy l. đường năng lượng
equalized delay l. đường trễ có đặc trưng cân bằng
equidistant l. đường cánh diều
equipotential l. đường đẳng thế
focal l. đường tiêu
generating l. đường sinh
geodesic l. đường trắc địa
gorge l. đường thắt
harmonic l. đường điều hoà
horizontal l. đường chân trời, đường nằm ngang
hyperbolic l.s đường hyperbolic
ideal l. đường lý tưởng
imaginary l. đường ảo
impulse l. tuyến xung
influence l. đường ảnh hưởng
initial l. đường ban đầu
indeterminate l. of curvature tuyến độ cong bất định
isochromatic l. đường đẳng sắc
isoclinic l. đường đẳng tà
isogonal l. đường đẳng giác
isotropic l. đường đẳng hướng
limiting l. đường giới hạn
load l. đường tải trọng
median l. (hình học) đường trung tuyến
minimal l. đường cực tiểu
mutually perpendicular l.s các đường thẳng thẳng góc nhau
nodal l. đường nút
non-isometric l.s các đường không đẳng cực
normal l. pháp tuyến
number l. đường thẳng số
oblique l. đường xiên
parallel l.s (hình học) các đường thẳng song song
paratactic l.s đường paratactic
perpendicular l.s các đường thẳng góc
pipe l. đường ống
polar l. (hình học) đường đối cực
polar reciprocal l.s các đường đối cực
precision delay l. (máy tính) tuyến trễ chính xác
pressure l. tuyến áp
prodiction l. đường dây chuyền (sản xuất)
projecting l. đường chiếu ảnh
pseudo-tangent l. đường giả tiếp xúc
real l. đường thẳng thực
reference l. (hình học) tuyến cơ sở
regressiom l. đường hồi quy
rejection l. đường tới hạn; đường bác bỏ (trong phân tích liên tiếp)
rumb l. (hình học) đường tà hành
satellite l. đường vệ tinh
screw l. đường đỉnh ốc
secant l. cát tuyến
shok l. tuyến kích động
singular l. đường kỳ dị
skew l.s đường ghềnh
sonic l. tuyến âm
spectral l. (vật lí) tuyến phổ
spiral delay l. (máy tính) tuyến trễ xoắn ốc
supply l. tuyến cấp liệu
straight l. đường thẳng
stream l. đường dòng, dạng thuôn
striction l. đường thắt
table l. hàng của bảng
tangent l. tiếp tuyến, đường tiếp xúc
thrust l. tuyến lực đẩy
transition l. đường chuyển tiếp
transmission l. đường truyền
trunk l. (kỹ thuật) tuyến chính (dây điện thoại)
ultrasonic delay l. đường trễ siêu âm
unit l. đường thẳng đơn vị
vanishing l. tuyến biến mất
vertical l. đường thẳng đứng
virtual asymptotic l. đường tiệm cận ảo
waiting l. (thống kê) giới hạn kiểm tra; tuyến báo trước
world l. đường vũ trụ

/lain/

danh từ
dây, dây thép
to hang the clothes on the line phơi quần áo ra dây thép
vạch đường, đường kẻ
to draw a line kẻ một đường
a carved line đường cong
đường, tuyến
line of sight đường ngắm (súng)
line of communication đường giao thông
a telephone line đường dây điện thoại
hàng, dòng (chữ); câu (thơ)
to begin a new line xuống dòng
just a line to let someone know that mấy chữ để báo cho ai biết là
there are some beautiful lines in his poem trong bài thơ của anh ta có một vài câu hay
hàng, bậc, lối, dãy
to be on a line with ở cùng hàng với, ngang hàng với
to stand in a line đứng sắp hàng
(số nhiều) đường, nét, khuôn; vết nhăn
the lines of a ship hình nét của một con tàu
(quân sự) tuyến, phòng tuyến
the front line chiến tuyến, tuyến đầu
a defence line tuyến phòng thủ
line of battle hàng ngũ, đội ngũ; thế trận
to go up the line đi ra mặt trận
ranh giới, giới hạn
to draw the line somewhere vạch ra một giới hạn nào đó
dòng, dòng dõi, dòng giống
to come of a good line con dòng cháu giống
a line of scholars một dòng học giả
phương châm, phương pháp, quy tắc, cách, thói, lối...
line of conduct cách ăn ở, cách cư xử
ngành, phạm vi; chuyên môn, sở trường
to be in the banking line ở trong ngành ngân hàng
history is his particular line lịch sử là một môn sở trường của ông ta
(thương nghiệp) mặt hàng, vật phẩm
ground-nuts are one pf our export lines lạc là một trong những mặt hàng xuất khẩu của ta
(số nhiều) hoàn cảnh, tình thế; đường lối, cách tiến hành
on the party's lines theo đường lối của đảng
I can't go on with the work on such lines tôi không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh thế này
(the line) đường xích đạo
to cross the Line vượt qua đường xích đạo
lai (đơn vị dài bằng một phần mười hai của insơ)
(quân sự) (the line) quân đội chính quy
(số nhiều) giấy giá thú ((cũng) marriage lines)
(số nhiều) (sân khấu) lời của một vai !on the line
mập mờ ở giữa !to bring into line [with]
làm cho đồng ý, làm cho cộng tác (với) !to come into line [with]
đồng ý công tác (với) !to give someone line enough
tạm dong dây cho ai, tạm buông lỏng ai (để sau theo dõi lại hoặc bắt) !to read between the lines
(xem) read !to toe the line
(xem) toe !hook, line and sinker
(xem) sinker

ngoại động từ
vạch, kẻ thành dòng
to line a sheet of paper kẻ một tờ giấy
to line out a stone (a piece of wood) vạch một đường trên phiến đá (trên tấm gỗ) (để cưa)
to line through gạch đi, xoá đi
làm nhăn, làm cho có ngấn, làm cho có vạch
face line d with care mặt có vết nhăn vì lo lắng
sắp thành hàng dàn hàng
to line up troops sắp quân lính thành hàng ngũ
to line out men dàn quân ra

nội động từ
sắp hàng, đứng thành hàng ngũ
to line up đứng thành hàng ngũ
to line out dàn hàng

ngoại động từ
lót
to line a garment lót một cái áo
(nghĩa bóng) làm đầy, nhồi, nhét
to line one's stomach nhồi nhét đầy ruột, ăn no đẫy
to line one's purse nhét đầy ví

ngoại động từ
phủ, đi tơ (chó)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "line"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.