Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mơmSmooth with one's fingers
    Mơn tóc To smooth one's hair with one's fingers
Start (someone speaking)
    Mơn con To pamper one's children


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.