Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mới rồi


[mới rồi]
in most recent days; recently, lately
Mới rồi, người ta tìm được một ngôi sao mới
In most recent days, a new star has been discoveredIn most recent days
Mới rồi, người ta tìm được một ngôi sao mới In most recent days,a nes star has been discovered


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.