Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mở toang


[mở toang]
to open wide
Mở toang hết các cửa sổ đi! Phòng này ngộp thật!
Open all the windows wide! It's very close in this room!
Cửa sổ mở toang
The window was wide openOpen (the door) wide


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.