Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misunderstandingly
misunderstandingly
['misʌndə'stændiηli]
phó từ
do hiểu lầm, hiểu lầm
do bất hoà, bất hoà


/'misʌndə'stændiɳli/

phó từ
do hiểu lầm, hiểu lầm
do bất hoà, bất hoà


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.