Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nổi chìm


[nổi chìm]
Full of vicissitudes, full of ups and downs.
Cuộc đời nổi chìm
A life full of ups and downs
Have a bout (of fever), have an outburst (of passion), have a fit (of temper). Nổi cơn ho To develop a fit of coughing.Full of vicissitudes, full of ups and downs
Cuộc đời nổi chìm A life full of ups and downs
nổi cơn Have a bout (of fever), have an outburst (of passion), have a fit (of temper)
Nổi cơn ho To develop a fit of coughing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.