Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-sheet
news-sheet
['nju:z∫i:t]
danh từ
truyền đơn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tờ báo


/'nju:zʃi:t/

danh từ
truyền đơn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tờ báo

Related search result for "news-sheet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.