Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngồi rồi


[ngồi rồi]
Idle away one's time, twiddle one's thumbs.
sit idle, sit without doing anything
ăn không ngồi rồi
have an idle lifeIdle away one's time, twiddle one's thumbs


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.