Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghi hoặc


[nghi hoặc]
Doubt, be in doubt, suspicious, questionable
anh ấy bắt đầu nghi hoặc
he began to doubt/hesitateDoubt, be in doubt
Nghi nghi hoặc hoặc (láy)
Con nghi nghi hoặc hoặc chưa dám quyết định Not to dare make up one's mind, being still in doubt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.