Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhông nhông


[nhông nhông]
to wander aimlessly; to loiter about
Nhông nhông ngoài phố. không học hành gì cả
To loiter about in the streets instead of studyingWander idly about, loiter about
Nhông nhông ngoài phố. không học hành gì cả To loiter about in the streets instead of studying


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.