Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhuế nhóa


[nhuế nhóa]
Perfunctorily, by halves.
Làm nhuế nhóa cho xong chuyện
To do (something) perfunctorily for the sake of getting it done.Perfunctorily, by halves
Làm nhuế nhóa cho xong chuyện To do (something) perfunctorily for the sake of getting it done


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.