Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outbidden
outbidden
['autbidən]
Cách viết khác:
outbid
['autbid]
như outbid


/aut'bid/

ngoại động từ outbid, outbade, outbid, outbidden
trả giá cao hơn; hứa hẹn nhiều hơn
cường điệu hơn (ai), phóng đại hơn (ai) (trong câu chuyện)
vượt hơn, trội hơn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.