Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outhector
outhector
[aut'hektə]
ngoại động từ
hăm doạ khiếp hơn (ai), quát tháo hơn (ai)


/aut'hektə/

ngoại động từ
hăm doạ khiếp hơn (ai), quát tháo hơn (ai)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.