Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oviparity
oviparity
['ouvipæriti]
danh từ
(động vật học) sự đẻ trứng


/,ouvi'pæriti/

danh từ
(động vật học) sự đẻ trứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.