Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
par excellence
par+excellence
[,pɑ:r'eksəlɑ:ns]
phó từ
đệ nhất, thượng hạng; đặc biệt
a statesman par excellence
một chính khách thượng hạng
vượt hẳn, hơn hết, quá xuất sắc


/pɑ:r'eksəlỴ:ns/

phó từ
đệ nhất, thượng hạng; đặc biệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.