Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paraffin oil
paraffin+oil
['pærəfinɔil]
danh từ
dầu hoả parafin


/'pærəfin'ɔil/

danh từ
dầu parafin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.