Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parsimoniousness
parsimoniousness
[,pɑ:si'mouniəsnis]
Cách viết khác:
parsimony
['pɑ:siməni]
danh từ
tính keo kiệt, tính chi li, bủn xỉn


/,pɑ:si'mounjəsnis/

danh từ
tính tằn tiện, tính hà tiện, tính bủn xỉn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.