Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perfectionist
perfectionist
[pə'fek∫ənist]
danh từ
người theo thuyết hoàn hảo
người cầu toàn


/pə'fekʃənist/

danh từ
người theo thuyết hoàn hảo
người cầu toàn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.