Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phá nước


[phá nước]
Get a rash in an unfamiliar climate.
have a skin cruption (because of not being used to the climate)Get a rash in an unfamiliar climate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.