Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phát ban


[phát ban]
(y học) to break out in the rash
Chứng phát ban
Hives(y học) Break out in the rash


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.