Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phần phật


[phần phật]
Flipflap, flapping noise, streaming
Cánh buồm đập phần phật vào cột buồm
The sail struck the mast with a flapping noise.Flipflap, flapping noise
Cánh buồm đập phần phật vào cột buồm The sail struck the mast with a flapping noise


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.