Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phổi bò


[phổi bò]
(thông tục) to wear one's heart upon one's sleeve(thông tục) Wear one's heart upon one's sleeve


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.