Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phiên chế


[phiên chế]
(quân đội) to organize
Quân đội của họ phiên chế thành 10 sư đoàn
Their army was organized into ten divisions(quân ddo^.i) Organize; arrange


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.