Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
porbeagle
porbeagle
['pɔ:bi:gl]
danh từ
(động vật học) cá nhám hồi


/'pɔ:bi:gl/

danh từ
(động vật học) cá nhám hồi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.