Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
postage stamp
postage+stamp
['poustidʒ,stæmp]
danh từ
tem thư


/'poustidʤ'stæmp/

danh từ
tem thư

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "postage stamp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.