Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
predictability
predictability
[pri,diktə'biləti]
danh từ
tính có thể đoán trước, tính có thể dự đoán


/pri,diktə'biliti/

danh từ
tính có thể nói trước; tính có thể đoán trước, tính có thể dự đoán


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.