Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preparatory
preparatory
[pri'pærətri]
tính từ
sửa soạn cho cái gì, chuẩn bị cho cái gì; mở đầu
preparatory investigations
những cuộc điều tra bước đầu
preparatory training
sự đào tạo bước đầu


/pri'pærətəri/

tính từ
để sửa soạn, để chuẩn bị, để dự bị
preparatory to để chuẩn bị, để sẵn sàng (làm gì)
preparatory school trường dự bị

danh từ
trường dự bị

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.