Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
program picture
program+picture
['prougræm'pikt∫ə]
danh từ
phim phụ (nằm trong chương trình buổi chiếu phim)


/program picture/

danh từ
phim phụ (nằm trong chương trình buổi chiếu phim)

Related search result for "program picture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.