Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
protrude
protrude
[prə'tru:d]
ngoại động từ
làm thò ra, làm lồi ra, làm nhô ra
(từ cổ,nghĩa cổ) gò ép, bắt phải theo, bắt phải chịu
nội động từ
thò ra, nhô ra, lồi ra


/protrude/

ngoại động từ
kéo ra, lôi ra, làm thò ra, làm lồi ra, làm nhô ra
(từ cổ,nghĩa cổ) gò ép, bắt phải theo, bắt phải chịu

nội động từ
thò ra, nhô ra, lồi ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "protrude"
  • Words contain "protrude" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    nhô chìa

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.