Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
public assistance


    Chuyên ngành kinh tế
cứu tế dân nghèo
viện trợ của chính phủ
viện trợ của chính phủ để cứu tế dân nghèo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.