Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pull out


    Chuyên ngành kỹ thuật
nhổ ra
    Lĩnh vực: ô tô
phóng ra (từ lề đường)
vượt qua mặt
    Lĩnh vực: xây dựng
rút ra (đinh)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.