Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quiesce




nội động từ
in lặng
(ngôn ngữ học) trở thành câm



quiesce
[kwi'es]
nội động từ
in lặng
(ngôn ngữ học) trở thành câm



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.