Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rút tỉa


[rút tỉa]
Draw.
Rút tỉa kinh nghiệm
To draw experience.Draw
Rút tỉa kinh nghiệm To draw experience


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.