Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rộ


[rộ]
Profuse, profuse and vigorous.
Lúa chín rộ
The rice plants ripened profusely and vigorously; the rice plants were in a ripening riot.
Cười rộ
There was profuse and vigorous laughter; there was a riot of laughter.
simultancously, at the same time
rollingProfuse, profuse and vigorous
Lúa chín rộ The rice plants ripened profusely and vigorously; the rice plants were in a ripening riot
Cười rộ There was profuse and vigorous laughter; there was a riot of laughter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.