Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recommendable
recommendable
[,rekə'mendəbl]
tính từ
có thể giới thiệu; có thể tiến cử (người, vật...)
a recommendable film
một bộ phim rất đáng giới thiệu


/,rekə'mendəbl/

tính từ
đáng mến (người)
có giá trị (vật)
có thể giới thiệu, có thể tiến cử (người, vật...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.