Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rostral
rostral
['rɔstrəl]
tính từ
(sinh vật học) (thuộc) mỏ
ở mỏ


/'rɔstrəl/

tính từ
(sinh vật học) (thuộc) mỏ
ở mỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.