Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sánh tày


[sánh tày]
Match, compare with, bear comparison with.
Không ai sánh tày
To be matches.Match, compare with, bear comparison with
Không ai sánh tày To be matches


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.