Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
số dư


[số dư]
(toán học) Remainder.
(kế toán) Balance(toán học) Remainder.
(kế toán) Balance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.