Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shale-oil
shale-oil
['∫eil'ɔil]
danh từ
dầu đá phiến (dầu được lấy ra từ đá phiến sét)


/ʃeil'ɔil/

danh từ
dầu đá phiến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.