Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shoo-in
danh từ
người (đội ) được coi là nhất định giành thắng lợishoo-in
['∫u:in]
danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) người (đội..) được coi là nhất định giành thắng lợi

[shoo-in]
saying && slang
(See a shoo-in)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.