Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sin-offering
sin-offering
['sin'ɔfəriη]
danh từ
lễ giải tội


/'sin,ɔfəriɳ/

danh từ
lễ giải tội

Related search result for "sin-offering"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.