Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speed-up system
speed-up+system
['spi:dʌp'sistəm]
Cách viết khác:
sweating system
['swetiη'sistəm]
như sweating system


/'swetiɳ'sistim/ (speed-up_system) /'swetiɳ'sistim/
up_system) /'swetiɳ'sistim/

danh từ
chế độ bóc lột tàn tệ

Related search result for "speed-up system"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.