Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stage effect
stage+effect
['steidʒi'fekt]
danh từ
sự mê sân khấu, sự mê đóng kịch


/'steidʤi'fekt/

danh từ
sự mê sân khấu, sự mê đóng kịch

Related search result for "stage effect"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.