Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steam hammer
steam+hammer
['sti:m'hæmə]
danh từ
(kỹ thuật) búa hơi


/'sti:m'hæmə/

danh từ
(kỹ thuật) búa hơi

Related search result for "steam hammer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.