Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subjectiveness
subjectiveness
[səb'dʒektivnis]
Cách viết khác:
subjectivity
[,sʌbdʒek'tivəti]
danh từ
tính chủ quan; tính chất chủ quan


/səb'dʤektivnis/ (subjectivity) /,sʌbdʤek'tiviti/

danh từ
tính chủ quan; tính chất chủ quan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.